Remember me
▼ Content

The Technology Team & Some Entities Was, Are Preventing The Messiah To Save The World


The Technology Team & Some Entities Was, Are Preventing The Messiah To Save The World21-07-2023 05:50
TheHardTruth
☆☆☆☆☆
(7)
The Technology Team & Some Entities Was, Are Preventing The Messiah To Save The World
Original Source: www . ascension joy .com/forum/showthread.php?tid=228

Now I have some time off to rethink, analyze about last couple of years.
I can confident to say the scum technology team and some entities was and are trying to prevent me The Savior Messiah Buddha to save the world.

They did everything to lie, to deceive, to take advantage of me.

Where are the technology team from?
Mostly from the US, Europe in general since I only using English.

Overall, I can say they do not want world peace, they do not want fair life.
They only want personal gain and personal power but nothing else, they do not care about people life at all but just pretend to deceive others !

I want all of them to gone, die, vanish as soon as possible !
I do not want to see any of them in my world anymore.

That is the order and command !

Because if not because of them you do not have any kind of war last couple of years but a new era on Earth already !

Do no believe my words ? Just check and investigate everything for yourself, I have all the proof if you needed !

Best Regard,
Messiah Buddha


Lũ Công Nghệ Và 1 Số Cá Nhân Tổ Chức Đang Ngăn Hoà Bình Thế Giới

Ta đã có 1 khoảng lặng để ngẫm, phân tích những gì đã diễn ra.
Ta có thể khẳng định rằng tụi công nghệ và 1 số cá nhân tổ chức băng nhóm đã và đang làm tất cả để ngăn chăn ta giải cứu thế giới này.

Chúng làm tất cả những điều dù là nói dối, lừa lọc, lợi dụng ta.

Chúng từ đâu?
Hầu hết là từ Mỹ và Châu Âu vì ta chỉ nói dùng tiếng Anh mà.

Nhìn chung thì bọn chúng không muốn hoà bình, họ không muốn công bằng xã hội.
Họ chỉ muốn lợi ích cá nhân là trên hết, họ không quan tâm tới người khác, bọn chúng chỉ giả vờ để lừa người khác mà thôi.

Tao không muốn lũ chó má đó nữa, tao muốn chúng phải chết, biến mất càng sớm càng tốt !
Tao không muốn chúng tồn tại ở thế giới của tao nữa.

Bởi vì nếu không bị chúng ngấm ngầm tấn công, lợi dung thì thế giới đã không xảy ra chiến tranh mà đã bước vào thời kỳ mới tốt đẹp hấp dẫn hơn rồi.

Nếu không tin lời ta nói ở trên thì hãy tự kiểm tra lấy đi. Ta có đầy đủ bằng chứng rõ ràng !

Đó là mệnh lệnh và chỉ đạo !

Phật Di Lạc - Cứu Thế Chủ
21-07-2023 12:59
SwanProfile picture★★★★★
(5734)
TheHardTruth wrote:
The Technology Team & Some Entities Was, Are Preventing The Messiah To Save The World
Original Source: www . ascension joy .com/forum/showthread.php?tid=228

Now I have some time off to rethink, analyze about last couple of years.
I can confident to say the scum technology team and some entities was and are trying to prevent me The Savior Messiah Buddha to save the world.

They did everything to lie, to deceive, to take advantage of me.

Where are the technology team from?
Mostly from the US, Europe in general since I only using English.

Overall, I can say they do not want world peace, they do not want fair life.
They only want personal gain and personal power but nothing else, they do not care about people life at all but just pretend to deceive others !

I want all of them to gone, die, vanish as soon as possible !
I do not want to see any of them in my world anymore.

That is the order and command !

Because if not because of them you do not have any kind of war last couple of years but a new era on Earth already !

Do no believe my words ? Just check and investigate everything for yourself, I have all the proof if you needed !

Best Regard,
Messiah Buddha


Lũ Công Nghệ Và 1 Số Cá Nhân Tổ Chức Đang Ngăn Hoà Bình Thế Giới

Ta đã có 1 khoảng lặng để ngẫm, phân tích những gì đã diễn ra.
Ta có thể khẳng định rằng tụi công nghệ và 1 số cá nhân tổ chức băng nhóm đã và đang làm tất cả để ngăn chăn ta giải cứu thế giới này.

Chúng làm tất cả những điều dù là nói dối, lừa lọc, lợi dụng ta.

Chúng từ đâu?
Hầu hết là từ Mỹ và Châu Âu vì ta chỉ nói dùng tiếng Anh mà.

Nhìn chung thì bọn chúng không muốn hoà bình, họ không muốn công bằng xã hội.
Họ chỉ muốn lợi ích cá nhân là trên hết, họ không quan tâm tới người khác, bọn chúng chỉ giả vờ để lừa người khác mà thôi.

Tao không muốn lũ chó má đó nữa, tao muốn chúng phải chết, biến mất càng sớm càng tốt !
Tao không muốn chúng tồn tại ở thế giới của tao nữa.

Bởi vì nếu không bị chúng ngấm ngầm tấn công, lợi dung thì thế giới đã không xảy ra chiến tranh mà đã bước vào thời kỳ mới tốt đẹp hấp dẫn hơn rồi.

Nếu không tin lời ta nói ở trên thì hãy tự kiểm tra lấy đi. Ta có đầy đủ bằng chứng rõ ràng !

Đó là mệnh lệnh và chỉ đạo !

Phật Di Lạc - Cứu Thế Chủ


4 people will see this and none of them read Vietnamese


IBdaMann claims that Gold is a molecule, and that the last ice age never happened because I was not there to see it. The only conclusion that can be drawn from this is that IBdaMann is clearly not using enough LSD.

According to CDC/Government info, people who were vaccinated are now DYING at a higher rate than non-vaccinated people, which exposes the covid vaccines as the poison that they are, this is now fully confirmed by the terrorist CDC

This place is quieter than the FBI commenting on the chink bank account information on Hunter Xiden's laptop

I LOVE TRUMP BECAUSE HE PISSES OFF ALL THE PEOPLE THAT I CAN'T STAND.

ULTRA MAGA

"Being unwanted, unloved, uncared for, forgotten by everybody, I think that is a much greater hunger, a much greater poverty than the person who has nothing to eat." MOTHER THERESA OF CALCUTTA

So why is helping to hide the murder of an American president patriotic?


It's time to dig up Joseph Mccarthey and show him TikTok, then duck.


Now be honest, was I correct or was I correct? LOL
21-07-2023 16:21
IBdaMannProfile picture★★★★★
(14559)
Swan wrote:
TheHardTruth wrote:Lũ Công Nghệ Và 1 Số Cá Nhân Tổ Chức Đang Ngăn Hoà Bình Thế Giới

Ta đã có 1 khoảng lặng để ngẫm, phân tích những gì đã diễn ra.
Ta có thể khẳng định rằng tụi công nghệ và 1 số cá nhân tổ chức băng nhóm đã và đang làm tất cả để ngăn chăn ta giải cứu thế giới này.

Chúng làm tất cả những điều dù là nói dối, lừa lọc, lợi dụng ta.

Chúng từ đâu?
Hầu hết là từ Mỹ và Châu Âu vì ta chỉ nói dùng tiếng Anh mà.

Nhìn chung thì bọn chúng không muốn hoà bình, họ không muốn công bằng xã hội.
Họ chỉ muốn lợi ích cá nhân là trên hết, họ không quan tâm tới người khác, bọn chúng chỉ giả vờ để lừa người khác mà thôi.

Tao không muốn lũ chó má đó nữa, tao muốn chúng phải chết, biến mất càng sớm càng tốt !
Tao không muốn chúng tồn tại ở thế giới của tao nữa.

Bởi vì nếu không bị chúng ngấm ngầm tấn công, lợi dung thì thế giới đã không xảy ra chiến tranh mà đã bước vào thời kỳ mới tốt đẹp hấp dẫn hơn rồi.

Nếu không tin lời ta nói ở trên thì hãy tự kiểm tra lấy đi. Ta có đầy đủ bằng chứng rõ ràng !

Đó là mệnh lệnh và chỉ đạo !

Phật Di Lạc - Cứu Thế Chủ


4 people will see this and none of them read Vietnamese

For you Swan:
TheHardTruth wrote: Tech Floods And Some Individuals and Organizations Are Preventing World Peace

I had a quiet moment to reflect and analyze what happened.
We can confirm that the technologists and some individuals who organize the gang have been doing everything to prevent us from saving this world.

They do all sorts of things even if they lie, deceive, take advantage of us.

Where are they from?
Mostly from America and Europe because we only speak English.

In general, they don't want peace, they don't want social justice.
They just want their personal interests above all else, they don't care about others, they just pretend to deceive others.

I don't want those bitches anymore, I want them to die, disappear as soon as possible!
I don't want them in my world anymore.

Because if they weren't secretly attacked and taken advantage of, the world would not have had a war, but would have entered a new, better and more attractive period.

If you don't believe what I say above, check it out for yourself. We have full proof!

It is command and direction!

Maitreya Buddha - Savior
21-07-2023 22:49
SwanProfile picture★★★★★
(5734)
IBdaMann wrote:
Swan wrote:
TheHardTruth wrote:Lũ Công Nghệ Và 1 Số Cá Nhân Tổ Chức Đang Ngăn Hoà Bình Thế Giới

Ta đã có 1 khoảng lặng để ngẫm, phân tích những gì đã diễn ra.
Ta có thể khẳng định rằng tụi công nghệ và 1 số cá nhân tổ chức băng nhóm đã và đang làm tất cả để ngăn chăn ta giải cứu thế giới này.

Chúng làm tất cả những điều dù là nói dối, lừa lọc, lợi dụng ta.

Chúng từ đâu?
Hầu hết là từ Mỹ và Châu Âu vì ta chỉ nói dùng tiếng Anh mà.

Nhìn chung thì bọn chúng không muốn hoà bình, họ không muốn công bằng xã hội.
Họ chỉ muốn lợi ích cá nhân là trên hết, họ không quan tâm tới người khác, bọn chúng chỉ giả vờ để lừa người khác mà thôi.

Tao không muốn lũ chó má đó nữa, tao muốn chúng phải chết, biến mất càng sớm càng tốt !
Tao không muốn chúng tồn tại ở thế giới của tao nữa.

Bởi vì nếu không bị chúng ngấm ngầm tấn công, lợi dung thì thế giới đã không xảy ra chiến tranh mà đã bước vào thời kỳ mới tốt đẹp hấp dẫn hơn rồi.

Nếu không tin lời ta nói ở trên thì hãy tự kiểm tra lấy đi. Ta có đầy đủ bằng chứng rõ ràng !

Đó là mệnh lệnh và chỉ đạo !

Phật Di Lạc - Cứu Thế Chủ


4 people will see this and none of them read Vietnamese

For you Swan:
TheHardTruth wrote: Tech Floods And Some Individuals and Organizations Are Preventing World Peace

I had a quiet moment to reflect and analyze what happened.
We can confirm that the technologists and some individuals who organize the gang have been doing everything to prevent us from saving this world.

They do all sorts of things even if they lie, deceive, take advantage of us.

Where are they from?
Mostly from America and Europe because we only speak English.

In general, they don't want peace, they don't want social justice.
They just want their personal interests above all else, they don't care about others, they just pretend to deceive others.

I don't want those bitches anymore, I want them to die, disappear as soon as possible!
I don't want them in my world anymore.

Because if they weren't secretly attacked and taken advantage of, the world would not have had a war, but would have entered a new, better and more attractive period.

If you don't believe what I say above, check it out for yourself. We have full proof!

It is command and direction!

Maitreya Buddha - Savior


If um u um sey um so, um


IBdaMann claims that Gold is a molecule, and that the last ice age never happened because I was not there to see it. The only conclusion that can be drawn from this is that IBdaMann is clearly not using enough LSD.

According to CDC/Government info, people who were vaccinated are now DYING at a higher rate than non-vaccinated people, which exposes the covid vaccines as the poison that they are, this is now fully confirmed by the terrorist CDC

This place is quieter than the FBI commenting on the chink bank account information on Hunter Xiden's laptop

I LOVE TRUMP BECAUSE HE PISSES OFF ALL THE PEOPLE THAT I CAN'T STAND.

ULTRA MAGA

"Being unwanted, unloved, uncared for, forgotten by everybody, I think that is a much greater hunger, a much greater poverty than the person who has nothing to eat." MOTHER THERESA OF CALCUTTA

So why is helping to hide the murder of an American president patriotic?


It's time to dig up Joseph Mccarthey and show him TikTok, then duck.


Now be honest, was I correct or was I correct? LOL
23-07-2023 06:22
GasGuzzler
★★★★★
(2964)
TheHardTruth wrote:
They only want personal gain and personal power...but just pretend to deceive others!


...says the guy claiming the powers of God and asking for donations.Radiation will not penetrate a perfect insulator, thus as I said space is not a perfect insulator.- Swan
24-07-2023 14:40
IBdaMannProfile picture★★★★★
(14559)
GasGuzzler wrote:
TheHardTruth wrote:
They only want personal gain and personal power...but just pretend to deceive others!


...says the guy claiming the powers of God and asking for donations.

Shouldn't we be accepting Pascal's Wager? Just because it's poorly worded spam doesn't mean it isn't true.
24-07-2023 14:58
TheHardTruth
☆☆☆☆☆
(7)
Without donation, where is the connection?
You go into the temple and seek help from higher deities and expect them to give you a help for free?
That is law of karma, you won't get one if you to not have certain "connection/offering", that is the way of life !
That is the main reason why main higher level beings entities do not give a fuk about what is going on in this society even though they can help somehow !
24-07-2023 15:27
IBdaMannProfile picture★★★★★
(14559)
TheHardTruth wrote: Without donation, where is the connection?

I presume that your giving comes from the heart, and that you ask for nothing in return, i.e. true selflessness.

TheHardTruth wrote: You go into the temple and seek help from higher deities and expect them to give you a help for free?

Deities have never needed my money. Deities lead by example in exuding selflessness. That is law of Karma, you won't experience selflessness unless you give selflessly.
24-07-2023 16:27
GasGuzzler
★★★★★
(2964)
TheHardTruth wrote:
Without donation, where is the connection?
You go into the temple and seek help from higher deities and expect them to give you a help for free?


I ask myself, "What would Jesus do?" Oh, here it is...

Matthew 21:12-13
12 Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. 13 "It is written," he said to them, "'My house will be called a house of prayer, but you are making it 'a den of thieves."Radiation will not penetrate a perfect insulator, thus as I said space is not a perfect insulator.- Swan
24-07-2023 22:07
Into the NightProfile picture★★★★★
(22005)
TheHardTruth wrote:
Without donation, where is the connection?
You go into the temple and seek help from higher deities and expect them to give you a help for free?
That is law of karma, you won't get one if you to not have certain "connection/offering", that is the way of life !
That is the main reason why main higher level beings entities do not give a fuk about what is going on in this society even though they can help somehow !

Doesn't a Higher Deity own the Earth already?

You are no Higher Deity. You are just spamming for money.


The Parrot Killer

Debunked in my sig. - tmiddles

Google keeps track of paranoid talk and i'm not on their list. I've been evaluated and certified. - keepit

nuclear powered ships do not require nuclear fuel. - Swan

While it is true that fossils do not burn it is also true that fossil fuels burn very well - Swan
Edited on 24-07-2023 22:08
25-07-2023 09:52
TheHardTruth
☆☆☆☆☆
(7)
Into the Night wrote:
TheHardTruth wrote:
Without donation, where is the connection?
You go into the temple and seek help from higher deities and expect them to give you a help for free?
That is law of karma, you won't get one if you to not have certain "connection/offering", that is the way of life !
That is the main reason why main higher level beings entities do not give a fuk about what is going on in this society even though they can help somehow !

Doesn't a Higher Deity own the Earth already?

You are no Higher Deity. You are just spamming for money.


Spam for money ?
You are too stupid with animal mindset ! You do not even know what is the difference between new creation vs copy cloning !

I could easily make money by selling secret longevity wisdom or how to cure cancer with natural method or how to beat the new Casino cryptocurrency !
25-07-2023 22:40
Into the NightProfile picture★★★★★
(22005)
TheHardTruth wrote:
Into the Night wrote:
TheHardTruth wrote:
Without donation, where is the connection?
You go into the temple and seek help from higher deities and expect them to give you a help for free?
That is law of karma, you won't get one if you to not have certain "connection/offering", that is the way of life !
That is the main reason why main higher level beings entities do not give a fuk about what is going on in this society even though they can help somehow !

Doesn't a Higher Deity own the Earth already?

You are no Higher Deity. You are just spamming for money.


Spam for money ?
You are too stupid with animal mindset ! You do not even know what is the difference between new creation vs copy cloning !

I could easily make money by selling secret longevity wisdom or how to cure cancer with natural method or how to beat the new Casino cryptocurrency !

Then why are you here spamming for money?


The Parrot Killer

Debunked in my sig. - tmiddles

Google keeps track of paranoid talk and i'm not on their list. I've been evaluated and certified. - keepit

nuclear powered ships do not require nuclear fuel. - Swan

While it is true that fossils do not burn it is also true that fossil fuels burn very well - Swan
26-07-2023 07:13
GasGuzzler
★★★★★
(2964)
TheHardTruth wrote:
I could easily make money by selling secret longevity wisdom or how to cure cancer with natural method or how to beat the new Casino cryptocurrency !

For you to sell something requires a buyer. What makes you think there might be a buyer at Climate Debate?

Dude, there have been some REALLY stupid people on this site, NONE of which are stupid enough to give you a single dollar. Why do you spam here?


Radiation will not penetrate a perfect insulator, thus as I said space is not a perfect insulator.- Swan
26-07-2023 15:29
IBdaMannProfile picture★★★★★
(14559)
GasGuzzler wrote:Dude, there have been some REALLY stupid people on this site, NONE of which are stupid enough to give you a single dollar. Why do you spam here?

You shouldn't be too stupid with animal mindset ! At least he knows what is the difference between new creation vs copy cloning ! I don't see you could easily make money by selling secret longevity wisdom or how to cure cancer with natural method or how to beat the new Casino cryptocurrency !

That's why you should donate me $750,000 for secret longevity wisdom with cure cancer and animal mindset. I only accept Casino cryptocurrency for world government.
26-07-2023 16:06
SwanProfile picture★★★★★
(5734)
IBdaMann wrote:
GasGuzzler wrote:Dude, there have been some REALLY stupid people on this site, NONE of which are stupid enough to give you a single dollar. Why do you spam here?

You shouldn't be too stupid with animal mindset ! At least he knows what is the difference between new creation vs copy cloning ! I don't see you could easily make money by selling secret longevity wisdom or how to cure cancer with natural method or how to beat the new Casino cryptocurrency !

That's why you should donate me $750,000 for secret longevity wisdom with cure cancer and animal mindset. I only accept Casino cryptocurrency for world government.


Joe Biden already cured cancer, in response to Al Gore inventing the internet


IBdaMann claims that Gold is a molecule, and that the last ice age never happened because I was not there to see it. The only conclusion that can be drawn from this is that IBdaMann is clearly not using enough LSD.

According to CDC/Government info, people who were vaccinated are now DYING at a higher rate than non-vaccinated people, which exposes the covid vaccines as the poison that they are, this is now fully confirmed by the terrorist CDC

This place is quieter than the FBI commenting on the chink bank account information on Hunter Xiden's laptop

I LOVE TRUMP BECAUSE HE PISSES OFF ALL THE PEOPLE THAT I CAN'T STAND.

ULTRA MAGA

"Being unwanted, unloved, uncared for, forgotten by everybody, I think that is a much greater hunger, a much greater poverty than the person who has nothing to eat." MOTHER THERESA OF CALCUTTA

So why is helping to hide the murder of an American president patriotic?


It's time to dig up Joseph Mccarthey and show him TikTok, then duck.


Now be honest, was I correct or was I correct? LOL
28-07-2023 06:44
GasGuzzler
★★★★★
(2964)
IBdaMann wrote:
You shouldn't be too stupid with animal mindset !

YOU are stupid being/person are worship secret society ! I will vanish you then next ice age !
IBdaMann wrote:
At least he knows what is the difference between new creation vs copy cloning !

Copy cloners cause big issue. They take all small donation. Leave nothing travel money for Budah Messiah.
IBdaMann wrote:
I don't see you could easily make money by selling secret longevity wisdom or how to cure cancer with natural method or how to beat the new Casino cryptocurrency !

Budah Messiah make easy money, if just get one animal mindset deity donation.
IBdaMann wrote:
That's why you should donate me $750,000 for secret longevity wisdom with cure cancer and animal mindset. I only accept Casino cryptocurrency for world government.

You are stupid secret top rule government person ! I give last warn. Prepare for me vanish you and top society leaders if receive no donation one million US dollars coin laundry tokens by August 1st !....or I go off line forever !


Radiation will not penetrate a perfect insulator, thus as I said space is not a perfect insulator.- Swan
28-07-2023 18:16
IBdaMannProfile picture★★★★★
(14559)
GasGuzzler wrote: YOU are stupid being/person are worship secret society ! I will vanish you then next ice age !

Overall, I can say you do not want world peace, you do not want fair life. Because if not because of them, not have any kind of war but a new era on Earth already ! Do no believe my words ? Just check and investigate everything for yourself, I have all the proof if you needed !

GasGuzzler wrote: Copy cloners cause big issue. They take all small donation. Leave nothing travel money for Budah Messiah.

Only New Central Bank Type Appear Can End Global Currency War, no any nations want to use USD, Euro for their international trade forever but prefer other method. Yuan, Rub, Yen, Rupee, etc. are not good neither.

It must be the sanction removed for North Korea, Iran. In my vision, the only way to end the current global currency war is new central bank type appear.

GasGuzzler wrote: Budah Messiah make easy money, if just get one animal mindset deity donation.

I do not agree with that vision, why? Just ask this question for me: between
North Korea, Iran sanctioned end. vs North Korea reunify with South Korea.
Which one is easier to do, to complete?

GasGuzzler wrote:You are stupid secret top rule government person ! I give last warn.

If you really want me to help you guys, then please make big donation to me so I can have motivation, desire and in my preferred condition to craft, to think, to share my vision about how new central bank type should be.

GasGuzzler wrote: Prepare for me vanish you and top society leaders if receive no donation one million US dollars coin laundry tokens by August 1st !....or I go off line forever !

Do not over think, do not believe in any stupid corrupt beings entities, just use common sense to think, to answer some basic question for yourself to know what is the objective/goal should be to end global conflict. Now I have some time off to rethink, analyze about last couple of years.
I can confident to say the scum technology team and some entities was and are trying to prevent me The Savior Messiah Buddha to save the world.
02-08-2023 06:23
GasGuzzler
★★★★★
(2964)
IBdaMann wrote:
GasGuzzler wrote: YOU are stupid being/person are worship secret society ! I will vanish you then next ice age !

Overall, I can say you do not want world peace, you do not want fair life. Because if not because of them, not have any kind of war but a new era on Earth already ! Do no believe my words ? Just check and investigate everything for yourself, I have all the proof if you needed !

GasGuzzler wrote: Copy cloners cause big issue. They take all small donation. Leave nothing travel money for Budah Messiah.

Only New Central Bank Type Appear Can End Global Currency War, no any nations want to use USD, Euro for their international trade forever but prefer other method. Yuan, Rub, Yen, Rupee, etc. are not good neither.

It must be the sanction removed for North Korea, Iran. In my vision, the only way to end the current global currency war is new central bank type appear.

GasGuzzler wrote: Budah Messiah make easy money, if just get one animal mindset deity donation.

I do not agree with that vision, why? Just ask this question for me: between
North Korea, Iran sanctioned end. vs North Korea reunify with South Korea.
Which one is easier to do, to complete?

GasGuzzler wrote:You are stupid secret top rule government person ! I give last warn.

If you really want me to help you guys, then please make big donation to me so I can have motivation, desire and in my preferred condition to craft, to think, to share my vision about how new central bank type should be.

GasGuzzler wrote: Prepare for me vanish you and top society leaders if receive no donation one million US dollars coin laundry tokens by August 1st !....or I go off line forever !

Do not over think, do not believe in any stupid corrupt beings entities, just use common sense to think, to answer some basic question for yourself to know what is the objective/goal should be to end global conflict. Now I have some time off to rethink, analyze about last couple of years.
I can confident to say the scum technology team and some entities was and are trying to prevent me The Savior Messiah Buddha to save the world.


After 4 day time for reflect and much thinking, me The Messiah Budlite Savior have come to final thought. IBdaMann only wish to mock me. He do not even try to make connection with big donation. Not even one Rupee.

My wish is help to him live forever, with help from top secret cancer cream, but he only mock. Now he learn hard way. He have left Messiah Butthurt Savior no more choice. I will disappear him via super volcano sometime between August 15, 2023 and March 4th 2029. After supernatural event, I will vanish from online offer no help to anymore stupid people.

Happy travels ! ! !


Radiation will not penetrate a perfect insulator, thus as I said space is not a perfect insulator.- Swan
Join the debate The Technology Team & Some Entities Was, Are Preventing The Messiah To Save The World:

Remember me

Related content
ThreadsRepliesLast post
Sustainable diet of oats, lysine, & raw local veg, for ppl in UK2105-05-2024 00:30
Top Entities Only Want To Steal New Ideas Solutions, Do Not Want To Buy It203-12-2023 21:07
Only The Old Religions Can Save This Civilization From Total Collapse Destruction003-11-2023 02:36
The Final Departure Of Living Buddha The Savior Messiah – Lời Tạm Biệt Của Phật018-07-2023 08:15
All Sides, Beings, Entities No Matter "Evil" Or "Good" Are Receiving Their Final Chan014-07-2023 07:52
▲ Top of page
Public Poll
Who is leading the renewable energy race?

US

EU

China

Japan

India

Brazil

Other

Don't know


Thanks for supporting Climate-Debate.com.
Copyright © 2009-2020 Climate-Debate.com | About | Contact